Privacy Policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mailadress och kontaktinformation. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig information om framtida nyheter i vår verksamhet.

Vi får dina uppgifter från produktbeställningar, formulär på hemsidan eller anmälan till nyhetsbrev. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kommer INTE dela dina personuppgifter med en tredje part. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land.

Personuppgiftsansvarig är Fredrik Praesto. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fredrik@praesto.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.